ابعاد 132x130x6 (mm)
تعداد لت ها 2 لت
كاور   دارد      ندارد
طرفيت CD 1
امكان دفترچه        دارد      ندارد
   
-------------------------------------------------------------------------------------------  
 
ابعاد 132x130x7 (mm)
تعداد لت ها 2 لت
كاور   دارد      ندارد
طرفيت CD 1
امكان دفترچه        دارد      ندارد
   
-------------------------------------------------------------------------------------------  
 
ابعاد 132x130x7 (mm)
تعداد لت ها 2 لت
كاور   دارد      ندارد
طرفيت CD 1
امكان دفترچه        دارد      ندارد
   
-------------------------------------------------------------------------------------------  
ابعاد 132x130x7 (mm)
تعداد لت ها 2 لت
كاور   دارد      ندارد
طرفيت CD 1
امكان دفترچه        دارد      ندارد
 
 
  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
ابعاد 132x130x7 (mm)
تعداد لت ها 2 لت
كاور   دارد      ندارد
طرفيت CD 1
امكان دفترچه        دارد      ندارد
   
  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
ابعاد 132x130x7 (mm)
تعداد لت ها 2 لت
كاور   دارد      ندارد
طرفيت CD 1
امكان دفترچه        دارد      ندارد
   
    -------------------------------------------------------------------------------------------  
ابعاد 132x130x7 (mm)
تعداد لت ها 2 لت
كاور   دارد      ندارد
طرفيت CD 1
امكان دفترچه        دارد      ندارد
 
   
  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
ابعاد 132x130x7 (mm)
تعداد لت ها 2 لت
كاور   دارد      ندارد
طرفيت CD 1
امكان دفترچه        دارد      ندارد
 
  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
ابعاد 132x130x7 (mm)
تعداد لت ها 2 لت
كاور   دارد      ندارد
طرفيت CD 1
امكان دفترچه        دارد      ندارد
   
    -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
ابعاد 132x130x12 (mm)
تعداد لت ها 2 لت
كاور   دارد      ندارد
طرفيت CD 2
امكان دفترچه        دارد      ندارد
 
  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
ابعاد 132x130x6 (mm)
تعداد لت ها 2 لت
كاور   دارد      ندارد
طرفيت CD 1
امكان دفترچه        دارد      ندارد
   
  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
ابعاد 132x130x7 (mm)
تعداد لت ها 2 لت
كاور   دارد      ندارد
طرفيت CD 1
امكان دفترچه        دارد      ندارد