ابعاد 132x187x10 (mm)
تعداد لت ها 2 لت
كاور   دارد      ندارد
طرفيت CD 2
امكان دفترچه        دارد      ندارد
   
-------------------------------------------------------------------------------------------  
 
ابعاد 132x187x11 (mm)
تعداد لت ها 2 لت
كاور   دارد      ندارد
طرفيت CD 2
امكان دفترچه        دارد      ندارد
 
-------------------------------------------------------------------------------------------  
 
ابعاد 132x187x11 (mm)
تعداد لت ها 2 لت
كاور   دارد      ندارد
طرفيت CD 2
امكان دفترچه        دارد      ندارد
 
-------------------------------------------------------------------------------------------  
ابعاد 132x187x11 (mm)
تعداد لت ها 2 لت
كاور   دارد      ندارد
طرفيت CD 2
امكان دفترچه        دارد      ندارد
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------  
 
ابعاد 132x187x17 (mm)
تعداد لت ها 2 لت
كاور   دارد      ندارد
طرفيت CD 4
امكان دفترچه        دارد      ندارد
 
-------------------------------------------------------------------------------------------  
 
ابعاد 132x187x10 (mm)
تعداد لت ها 3 لت
كاور   دارد      ندارد
طرفيت CD 2
امكان دفترچه        دارد      ندارد
 
-------------------------------------------------------------------------------------------  
 
ابعاد 132x187x10 (mm)
تعداد لت ها 3 لت
كاور   دارد      ندارد
طرفيت CD 2
امكان دفترچه        دارد      ندارد
 
-------------------------------------------------------------------------------------------  
 
ابعاد 132x187x17 (mm)
تعداد لت ها 3 لت
كاور   دارد      ندارد
طرفيت CD 4
امكان دفترچه        دارد      ندارد
 
-------------------------------------------------------------------------------------------  
 
ابعاد 132x187x24 (mm)
تعداد لت ها 3 لت
كاور   دارد      ندارد
طرفيت CD 6
امكان دفترچه        دارد      ندارد