ابعاد 131x131x7 (mm)
تعداد لت ها 3 لت
كاور   دارد      ندارد
طرفيت CD 1
امكان دفترچه        دارد      ندارد
   
  -------------------------------------------------------------------------------------------  
ابعاد 132x131x7 (mm)
تعداد لت ها 4 لت
كاور   دارد      ندارد
طرفيت CD 1
امكان دفترچه        دارد      ندارد
 
 
  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
ابعاد 132x131x7 (mm)
تعداد لت ها 4 لت
كاور   دارد      ندارد
طرفيت CD 1
امكان دفترچه        دارد      ندارد
 
  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
ابعاد 132x131x7 (mm)
تعداد لت ها 4 لت
كاور   دارد      ندارد
طرفيت CD 1
امكان دفترچه        دارد      ندارد
 
  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
ابعاد 132x131x7 (mm)
تعداد لت ها 4 لت
كاور   دارد      ندارد
طرفيت CD 1
امكان دفترچه        دارد      ندارد
 
  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
ابعاد 132x131x12 (mm)
تعداد لت ها 4 لت
كاور   دارد      ندارد
طرفيت CD 2
امكان دفترچه        دارد      ندارد
 
  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
ابعاد 132x131x17 (mm)
تعداد لت ها 4 لت
كاور   دارد      ندارد
طرفيت CD 3
امكان دفترچه        دارد      ندارد
 
  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
ابعاد 132x131x17 (mm)
تعداد لت ها 4 لت
كاور   دارد      ندارد
طرفيت CD 3
امكان دفترچه        دارد      ندارد
 
  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
ابعاد 133x131x8 (mm)
تعداد لت ها 4 لت
كاور   دارد      ندارد
طرفيت CD 1
امكان دفترچه        دارد      ندارد
 
  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
ابعاد 132x132x7 (mm)
تعداد لت ها 5 لت
كاور   دارد      ندارد
طرفيت CD 1
امكان دفترچه        دارد      ندارد
 
  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
ابعاد 132x132x7 (mm)
تعداد لت ها 5 لت
كاور   دارد      ندارد
طرفيت CD 1
امكان دفترچه        دارد      ندارد
 
  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
ابعاد 132x132x7 (mm)
تعداد لت ها 5 لت
كاور   دارد      ندارد
طرفيت CD 1
امكان دفترچه        دارد      ندارد
 
  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
ابعاد 132x132x7 (mm)
تعداد لت ها 5 لت
كاور   دارد      ندارد
طرفيت CD 1
امكان دفترچه        دارد      ندارد
 
  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
ابعاد 132x132x7 (mm)
تعداد لت ها 5 لت
كاور   دارد      ندارد
طرفيت CD 1
امكان دفترچه        دارد      ندارد
 
  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
ابعاد 132x132x7 (mm)
تعداد لت ها 5 لت
كاور   دارد      ندارد
طرفيت CD 1
امكان دفترچه        دارد      ندارد
 
  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
ابعاد 132x131x13 (mm)
تعداد لت ها 5 لت
كاور   دارد      ندارد
طرفيت CD 2
امكان دفترچه        دارد      ندارد
 
  -------------------------------------------------------------------------------------------  
ابعاد 132x132x30 (mm)
تعداد لت ها 5 لت
كاور   دارد      ندارد
طرفيت CD 5
امكان دفترچه        دارد      ندارد
 
  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
ابعاد 132x132x23 (mm)
تعداد لت ها 5 لت
كاور   دارد      ندارد
طرفيت CD 4
امكان دفترچه        دارد      ندارد