ابعاد 82x112x5.5 (mm)
تعداد لت ها 2 لت
كاور   دارد      ندارد
طرفيت CD 1
امكان دفترچه        دارد      ندارد
   
  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
ابعاد 82x112x6.5 (mm)
تعداد لت ها 2 لت
كاور   دارد      ندارد
طرفيت CD 1
امكان دفترچه        دارد      ندارد
 
  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
ابعاد 82x112x8.5 (mm)
تعداد لت ها 2 لت
كاور   دارد      ندارد
طرفيت CD 2
امكان دفترچه        دارد      ندارد
 
  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
ابعاد 82x112x6.5 (mm)
تعداد لت ها 2 لت
كاور   دارد      ندارد
طرفيت CD 1
امكان دفترچه        دارد      ندارد
 
  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
ابعاد 82x112x6.5 (mm)
تعداد لت ها 2 لت
كاور   دارد      ندارد
طرفيت CD 1
امكان دفترچه        دارد      ندارد
 
  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
ابعاد 82x112x6.5 (mm)
تعداد لت ها 3 لت
كاور   دارد      ندارد
طرفيت CD 1
امكان دفترچه        دارد      ندارد
 
  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
ابعاد 82x112x6.5 (mm)
تعداد لت ها 3 لت
كاور   دارد      ندارد
طرفيت CD 1
امكان دفترچه        دارد      ندارد
 
  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
ابعاد 82x112x9.5 (mm)
تعداد لت ها 3 لت
كاور   دارد      ندارد
طرفيت CD 2
امكان دفترچه        دارد      ندارد
 
  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
ابعاد 82x112x9.5 (mm)
تعداد لت ها 3 لت
كاور   دارد      ندارد
طرفيت CD 2
امكان دفترچه        دارد      ندارد
 
  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
ابعاد 82x112x12.5 (mm)
تعداد لت ها 3 لت
كاور   دارد      ندارد
طرفيت CD 3
امكان دفترچه        دارد      ندارد